บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ให้ทิ้งขยะในบ่อกำจัดขยะเทศบาลตำบลแสงสว่าง ระหว่าง เทศบาลตำบลแสงสว่างกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุมภวาปี

Posted by:

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ให้ทิ้งขยะในบ่อกำจัดขยะเทศบาลตำบลแสงสว่าง ระหว่าง เทศบาลตำบลแสงสว่างกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุมภวาปี

0

Add a Comment